SON KHK’NIN GÖZDEN KAÇAN AYRINTILARI VE DEVLETİN YENİ HALİ

Ana Sayfa » GÜNCEL » SON KHK’NIN GÖZDEN KAÇAN AYRINTILARI VE DEVLETİN YENİ HALİ

10.07.2018 - 7:28

SON KHK’NIN GÖZDEN KAÇAN AYRINTILARI VE DEVLETİN YENİ HALİ

Son uyum KHK’sinde Ekonomik ve Sosyal Konsey’den (ESK), Kamu İhale Yasasına Özelleştirme Yasası’na kadar ekonomide birçok kritik değişiklik yapıldı. İşçi temsilcilerinin bulunduğu ESK’de bundan böyle kimlerin olacağına cumhurbaşkanı karar verecek. Cumhurbaşkanlığı Taşıt Yasası’ndan Kamu İhale Yasası’na kadar birçok yasadan muaf olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet ihaleleri ise “ivedi” olarak “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek. Bakanlıklara atanacak “bakan müşavirleri” hakkında “sınav, kademe ilerlemesi, derece” gibi hiçbir şart aranmayacak. Son uyum KHK’sinde ekonomiyle ilgili yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

-ESK’nin yapısı tamamen değiştirildi. Eski yasada ESK’de bakanlar ve devlet kurumlarından temsilcilerin yanı sıra işçi kesimi adına Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcileri de yer alıyordu. Bunun yanı sıra işveren tarafı ve esnaf konfederasyonları temsilcileri de kurulda temsil ediliyordu. Artık ESK üyelerinin kimler olacağı doğrudan Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Konseyin çalışma usul ve esasları da yinecumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

-Cumhurbaşkanının, savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verdiği mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Yasası’ndan istisna olacak.

-Bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanacak. Bu kişiler doğrudan bakana bağlı olarak çalışacak. Bakan müşaviri atanırken, “sınav, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi” gibi şartlar aranmayacak.

-Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma da yaptırılabilecek. Denetime tabi gerçek ve tüzelkişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri bu kişilere vermek zorunda olacak.

-Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca görülmekte olan işler Cumharbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından sonuçlandırılacak.

-Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin özelleştirme kapsamındaki kuruluşların hesap ve işlemleri ile işletmelerine ilişkin öğrendikleri bilgileri açıklama yasağı da kaldırıldı.

-Maden Yasası’ndaki değişikliğe göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’- nün bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek. Bunlar aleyhine işlenen suçlar da devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak.

 

VE DEVLETİN YENİ HALİ

Parlamenter sistemin son hükümeti, 95 yıllık devlet sistemini 233 maddelik birkararname ile yok etti. Çıkarılan yetki yasası ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adı altında birleştirildi. Maliye Bakanlığı “Hazine ve Maliye Bakanlığı” adını aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri ve AB bakanlıkları kapatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın adı “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzenlemelerde ise Ticaret Bakanlığı’na sadece atıf yapıldı. Başbakanlığa bağlı TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı. Daha önce yayımlanan OHAL KHK’si ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, başkanlık adı altında örgütlendi. Kuruluş kanunu kökten kaldırılmayan bakanlıklara ait kanunların ise adları değiştirilerek birçok maddesi iptal edildi. Yasaların içinde kalan ve yeniden düzenlenen maddelerin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenemeyen mevzuat hükümleri arasında yer aldığı belirtildi.

Başbakanlık kapatıldı

Başbakanlık kadrolarında bulunan tüm personelin görevlerine son verildi. Kapatılan Başbakanlığa yöneltilen adli ve idari davaların tamamını Cumhurbaşkanlığı üstlenecek. Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından başlatılan inceleme, soruşturma ve denetimler Devlet Denetleme Kurulu tarafından sonuçlandırılacak. Başbakanlığa ait her türlü taşınır ve taşınır, taşıt, araç, borç ve alacaklar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırıldı. Yerine İdari İşler Başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Başbakanlık Müsteşarına denk kabul edildi. İdari işler başkan yardımcıları ise bakanlıkların genel müdürlerine denk hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe başkanları da bakanlık müsteşarı ile denk hale getirildi. Meclis’e bağlı Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı kapatıldı. Milli Saraylar’a bağlı tüm taşınır ve taşınmazlar Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni kuruma tahsis edildi. Tüm gelirler Cumhurbaşkanı adına açılacak bir kamu bankası hesabına yatırılacak.

OHAL Komisyonu

OHAL işlemlerine yargı denetimi amacıyla Başkanlığa bağlı olarak kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu da Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını değiştirmek de, 2 yıl olan çalışma süresinin uzatılması kararı da Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifine bırakıldı. Başbakanlığa bağlı olan Bilgi Edinme Kurulu ise, Adalet Bakanlığı’na bağlandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya milletvekili, kendilerine sigorta yatırılmasını gerektirecek başka bir iş bulamamaları halinde sigortaları 4 yıl boyunca en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden yatırılacak.

Basın Saray’a bağlandı

Basın Yayın ve Enformasyan Genel Müdürlüğü kapatılarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na devredildi. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda görevli 12 kişinin tamanını Cumhurbaşkanı belirleyecek. RTÜK Yasası’nda yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı’na veya Cumhurbaşkanı yardımcısına geçici yayın yasağı getirme yetkisi verildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) başkanı, ikinci başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Daha önce ortaklıklara katılma hakkı verilen TRT’nin kuruluş yasasında yapılan değişiklikle, kurumun şirket kurma ve satın almasının da önü açıldı. Şirket satın alma işlemleri Kamu İhale Yasası’ndan muaf tutuldu. Ayrıca TRT Genel Müdürlüğü’nün her türlü ihale işlemleri de Kamu İhali Mevzuatı dışında tutuldu. 1950’de kurulan Atatürk Orman Çifliği Müdürlüğü kaldırıldı. Müdürlüğün kuruluş yasasının ismi Atatürk Orman Çiftliği Kanunu olarak değiştirildi.

Ziyaretçi Yorumları

İlgili Terimler :